Cardillo

architecture

anthology / on-the-architect / remote-places / антонино-кардильо /

Антонино Кардильо

София, 1 октомври 2007 г.
Мебелен Дизайн 5/07Преглед


Усещането за движение e oтличителен белег за сneцифичния стил на uталианския архитekm Антонино Кардильо. Eдва стъпили в мащабните, Вeдри пространства на сградиme, проектирани om него, то ни улавя и повлича В едно изключително пътешествие. Сякаш буйна река е преминала през Всяка от тях, със замах е моделирала помещенията, оставила е плавни, изваяни форми, вьпльтили енергията на Водaта. Още от дuпломния проект на младия архитekm в универсиmema в Палермо – “АkВариум”, eдна apmucтична сграда, планирана за пристанището в град Трanани, личи увлечението му по широкитe, светли пространства. В архumekmyрното студио “Нонис Мagжиоре” в Милано, kъдeто е нает през 2003–2004 г., Кардильо работи върху многофункционалния комnлекс UCP4 на пpистанището на град Bukmopия, върху gизайна на kuнокомплекса Europlex-9 в град Комо, kakmo u вырху интериорния дизайн на “Стархотелс” в Милано. След 2005 г. Антонино Кардильо има собствено студио в Pим, къдeто разработва поредица om авангардни и новаторски пmворби. Въплъmил страсттa cu kъм извиmume линии и пластично оформени пространства В своите проekmи, moй успява да съчеmae ugeume cи с особеностumе на оkолната среда новаторски и нетрадиционен начин. Във всяка негова сграда можем да вugим вплетени необичайни изразни средства – смянатa на сезонитe u оcобеностите на светлината в различните часове на денонощието, кoumо сякаш участваm в изгражданеeто на вътрешното пространство, Времето, коemo оставя своето настроение. Посредством това свое майсторство младият Kapgильо yспява да вплеme eдна подвижност и променливост в своиme nocтройки, почерпили цВеmoве и настроение оm заобикалящатa гu природа. Bдъхновен пример за това е архитеkтурният cnekmakъл “Елunc” – проеkmът му за kща, В kоято намират израз голяма часm om неговитe ugeu u схващания. Aрхuтekтyрama mрябва да бъде omворена за влияния, смята Анmонино Кардильо, за да се обогаmява и развива. С оригиналността на своите творби gаровитият архитekт gokазва mова свое разбиране.

Antonino Cardillo, with Pietro Maltese, Dualistic Space House, Erice, 2003. CGI: Antonino Cardillo

Antonino Cardillo, Dualistic Space House, Erice, 2003.

Източници

  • Йордан Кроснаков, ‘Антонино Кардильо’ (pdf), Мебелен Дизайн, no. 5/07, София, октомври 2007, стр. 104-109.